* بازخوانی گفتمانی جدید از نظریه های : سیاست و دولت / حاکمیت و ملت

 1.گفتمان سیاست ودولت

1.فضای مفهومی سیاست(سیاست به عنوان :یک فعالیت انسانی + ماهیت حقیقی انسان+ دستگاه مدیریت وسامان دهی جامعه+ ابزار سرکوب و فریب وکنترل )

2.برداشت های گفتمانی ازسیاست

3.خوش بینانه و مدرنیستی ( سیاست قدرت+نظم+حاکمیت +امنیت / قدرت تصمیم گیری به جای جامعه + سامان دهی جامعه / دولت گرایی بدون حضورجامعه)

4. بدبینانه پست مدرنیستی (سیاست مقاومت + آنارشی / سلطه + هژمونی + مهندسی اجتماعی جامعه و کنش گران / جامعه گرایی بدون دولت )

5.واقع بینانه لیت مدرنیستی (سیاست جنبش های اجتماعی + جامعه مدنی + شهروندی / مشارکت اجتماعی و فرمان شکنی مدنی /دولت - جامعه گرایی توامان)

 2.گفتمان حاکمیت و ملت

1.حاکمیت گرایی حقوقی دژوره( مشروعیت الزام آور اطاعت شهروندان از حاکمیت گرایی دولت ها بر مبنای قانون حقوقی )

2.حاکمیت گرایی سیاسی دوفاکتو(مشروعیت مقید ومشروط اطاعت شهروندان از حاکمیت گرایی دولت ها بر مبنای میزان قانون مندی حقوقی دولت ها)

3.فضای مفهومی حاکمیت گرایی تلفیقی :حقوقی دژوره و سیاسی دوفاکتو ( مشروعیت ومقبولیت وتوانایی حاکمیت های داخلی و خارجی / محدوده های فراملی +ملی + فروملی اعمال حاکمیت ها /  تعامل وتقابل جامعه سیاسی و جامعه مدنی بر سر حاکمیتها  )

 3. مسایل گفتمانی  چالشی نوپدید سیاسی حکومتی در هزاره سوم میلادی

 (در باره : تعامل / تقابل  سیاست+دولت+حاکمیت+ملیت /  جامعه + کنش گران وشهروندان + رژیم های سیاسی + جهانی شدن / دولت ها - ملت ها/ حاکمیت ها )

1. چالش  فدرالیزم ملت  مآب / سنترالیزم دولت مآب

2.چالش جامعه مدنی شهروندی مدار / جامعه سیاسی دولت مبنا

3. چالش حاکمیت های ملی / حاکمیت های فروملی (قومیتی +نژادی +جنسیتی +شهری +روستایی )

4.چالش رژیم های سیاسی حاکمیتی : حکومت کردن سنتی دولت مدار / حکمرانی جدید جامعه مدار / حکومت مندی نوظهور دولت ستیز – جامعه ستیز مبتنی بر کشمکش قدرت / مقاومت

 4.شکل های چالشی دولت ملت ها در جهانی شدن ها / جهانی - محلی شدن ها /  محلی - جهانی شدن ها

1.دولت - ملت سنتی (بسته و محلی )

2.دولت – فراملت (تعدیلی و نسبتا باز و بسته )

3. فرادولت – ملت ( جهانی و کاملا باز )

4.ملت- فرادولت (رسانه ای اینترنتی بی مهار ).

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1388ساعت 13:53  توسط حسین محسنی  | 

 

 *آنتروپوسوفی متدولوژیک (انسان شناسی فلسفی روشی )در نظریه سیاسی

 ** بازخوانی گفتمانی جدید از 2متن: آندره هیوود (1383 )مقدمه نظریه سیاسی،عبدالرحمان عالم،تهران،قومس/ فصول1و2:نظریه در سیاست و طبیعت بشر" ؛کالین های (1385 )در آمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی،احمد گل محمدی ،تهران، نی / فصل 1 و2 : "دیدگاههای تحلیلی و وجه سیاسی علم سیاست".

1.مساله طبیعت بشری ، فرد وجامعه در سیاست و چرخش نظریه سیاسی:" تجلیل – تحلیل – تدبیر سیاسی "

 1. پنج دوراهه دوگانه dualistic dilemma در نظریه سیاسی

 (غریزه گرایی / عقل گرایی ؛ طبیعت گرایی / فرهنگ گرایی ؛ رقابت گرایی / قرابت گرایی ؛ کشمکش گرایی / وفاق گرایی ؛ فردگرایی / جمع گرایی ).

 2 . رویارویی و مواجهه تئوریک نظریه سیاسی متاخر با این دوراهه ها

 (تجلیل سیاسی در قالب " گفتمان ها وایدئولوژی های سیاسی "؛ تحلیل سیاسی در قالب " جامعه شناسی سیاسی" ؛ تدبیر سیاسی  در " قالب فلسفه سیاسی").

 3.برآیند فرایند ها و مکانیزم های عملی سازی  و تحقق "تجلیل – تحلیل – تدبیر سیاسی " در جامعه سیاسی / به واسطه  عملکرد رژیم  های سیاسی + ترتیبات سیاسی + حکومت + دولت با " اراده معطوف به قدرت"  

 (سیاست ها و سیاست گذاری های عمومی + دفاعی + امنیتی + نظامی + اجتماعی + فرهنگی +حقوقی +اقتصادی ).

4.پیامد گرایی این برآیندها ، سیاست ها وسیاست گذاری های معطوف به قدرت در سیاست های مدنی معطوف به : "مقاومت +تعامل+تقابل "

 (سیاست انقلاب +سیاست شورش + سیاست فرمان شکنی مدنی + سیاست جنبش های اجتماعی + سیاست گروههای داوطلب اجتماعی + سیاست های هویت ساز جدید مبتنی بر : قومیت گرایی ، جنسیت گرایی ، نژاد گرایی ، ملی گرایی ، زبان گرایی ، مذهب گرایی + شبکه سازی های اجتماعی جدید رسانه ای مجازی از نوع اینترنتی ).

 5. چرخش های جدید در نظریه سیاسی برای : تجلیل سیاسی + تحلیل سیاسی + تدبیر سیاسی / سیاست های قدرت و مقاومت + سیاست های تعامل و تقابل جامعه سیاسی و جامعه مدنی

 ( شکل دادن به خوشه های نظری جدید مانند: حکمرانی + حکومت مندی + جنبشهای اجتماعی  جدید +جامعه مدنی + جهانی شدن + شهروندی + نظم گرایی و نظم ستیزی نوین + امپریالیزم و امپراتوری/ بسط حوزه های نظری جدیدتر مانند : اقتصاد سیاسی فرهنگ + سیاست فرهنگی + سیاست اجتماعی / تقویت چشم اندازهای سیاست  گفتمانی پست مدرنیستی + سیاست مردم پسند مطالعات فرهنگی + سیاست  اخلاق گفتگویی رهایی مدرنیته متاخر + پسا سیاست رادیکال / گسترش مرزهای نظری رویکردهای روابط بین الملل در حوزه های پسا رفتارگرایی + پسانهاد گرایی + پساواقع گرایی +پسالیبرالیزم +پسا سازه گرایی +پسا فمنیزم ).

 ***با توجه به توضیحات کلاسی (9-2-88 ) دانشجویان درس نظریه سیاسی ،برای جلسه آینده (16-2-88 )آندره هی وود را بر اساس  این طرح درسی مطالعه کنند.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم اردیبهشت 1388ساعت 9:15  توسط حسین محسنی  | 

* تبارشناسی پیوند  فلسفه های سیاسی  مدرن به  نظریه های سیاسی جدید

رهیافت فلسفی

مولفه های کلیدی

نتایج  برای نظریه اجتماعی سیاسی جدید

 


سوژه شهودی :

 کشف  روسویی

خود / دیگری+ کنش+ ساختار

فردگرایی+ عرفی گرایی +  شمول گرایی

                                        ( دورکیم )

سوژه شناسا:

کشف کانتی

عقل شناختی + اراده اخلاقی + ازادی گرایی + حق و وظیفه

سوژه کارگزار و کنش گر + عمل اجتماعی اخلاقی + وظیفه گرایی                                ( وبر)

سوژه خدا گونه :

 کشف هگلی

آگاهی جمعی + زبان جمعی  +  عقل جمعی + تاریخ مشترک + روح و اراده عمومی + هویت مشترک + دیالکتیک + کل وحدت بخش + آزادی  + نظم

 فرهنگ گرایی+ کثرت گرایی + نظم اجتماعی + دولت گرایی + تحول اجتماعی + تکامل اجتماعی + هویت اجتماعی +تعلق اجتماعی                                               ( دورکیم )

سوژه عرفی شده:  کشف مارکسی

زندگی عینی + تعین همه جانبه اقتصادی+ تضاد ذاتی تاریخی طبقات + نظم ستیزی + تغییر  انقلابی اجتماعی + رهایی + خودآگاهی طبقاتی + نکبت سرمایه داری + فریب  ایدئولوژی+ نظام سلطه + از خود بیگانگی + راه رهایی تا دولت موعود و جامعه مطلوب

کشمکش و تضاد اجتماعی + تغییر اجتماعی + فروپاشی اجتماعی + بحران مشروعیت + دولت گرایی توتالیتر + جمع گرایی یکپارچه + به سر عقل آمدن سرمایه داری + بازار گرایی + عقلانی شدن + ماشینی شدن + بازتولید سرکوب + صنعت فرهنگی +سیاست فرهنگی و سیاست گذاری فرهنگی + شهروندی های جعلی + دولت رفاه  

                                              ( مارکس )

سوژه از هم پاشیده /  تولد ابژه اجتماعی : انقلاب نیهیلیستی

نیچه

 

  * شکل گیری سوژه اجتماعی سیاسی

1- نظریه

امراجتماعی  فرهنگی

 

 

 2- نظریه

امر اقتصادسیاسی

 

مرگ ارزش ها + زوال عقل + اراده معطوف به قدرت + حقیقت های متکثر از مناظر متنوع + دانش-  قدرت +گفتمان+رویه مقاومت+آنارشی جامعه + مشروعیت تفاوت + چند صدایی موجه + بازی های زبانی + زیست جهان روایت های خرد وخوانش ها ی بومی + شکل های زندگی

 

  

شیوه عمل اجتماعی + تعین اجتماعی

کنش اجتماعی+ معنای فرهنگی + عقل ابزاری + هستی های اجتماعی+  شکل های اجتماعی+جامعه زیستی+ مناسبات اجتماعی 

تولید مادی+پراکسیس+ زندگی اجتماعی

 جامعه آنارشیک + فروپاشی بزرگ + سبک های زندگی + جهان خرده فرهنگ ها+ کشمکش هویت ها + هویت های مرگبار+ سیاست های هویت جنسیتی قومیتی نژادی پایگاهی + شالوده شکنی از جامعه و فرهنگ و تاریخ + جهانی شدن + مجازی شدن + متنی شدن جامعه + زمینه مندی فرهنگ + هویت های نو پدید : ابرانسان/پسا انسان / سایبورگ / سایبرپانک .          ( زیمل )

 

 وجدان جمعی+ وفاق اجتماعی( دورکیم )/ عقلانی شدن + افسون زدایی+ انتخاب اخلاقی(وبر)/ نظم اجتماعی +رابطه متقابل اجتماعی + فاصله اجتماعی + دوگانگی های اجتماعی ( زیمل )

الیناسیون اجتماعی + کشمکش اجتماعی + رهایش اجتماعی + جامعه انسانی ازاد و رها  ( مارکس )

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388ساعت 9:59  توسط حسین محسنی  | 

*تبارشناسی پیوند  ایدئولوژی های سیاسی به  نظریه های سیاسی جدید

ایدئولوژی

مولفه های کلیدی

پیامدهای ساختاری برای جامعه  متاخر و نظریه سیاسی


 

لیبرالیزم

فردگرایی+آزادی گرایی+خردگرایی+عدالت گرایی+تساهل گرایی

کثرت گرایی+سکولاریزم+عقلانی شدن+افسون زدایی+شهروندی+وفاق گرایی+دموکراسی+دولت قانون+رقابت جویی+بازارگرایی+حوزه خصوصی

کنسرواتیزم

سنت گرایی+کمال گرایی+جامعه گرایی+اقتدارگرایی+هیرارشی گرایی

نظم گرایی+هویت گرایی+تعلق گرایی +پیوند گرایی+فرهنگ گرایی تاریخی +نهادگرایی تاریخی +پدر سالاری+دولت گرایی+دین گرایی

سوسیالیزم

اجتماع گرایی+برابر گرایی+مالکیت گرایی مشترک+همیاری گرایی+طبیعت گرایی مشترک+نیازگرایی+اخلاق گرایی جمعی

همکاری گرایی+مسئولیت گرایی+مردم گرایی+میلیتاریزم+سیاست گرایی سوسیال دموکراتیک +اقتصادگرایی دستوری متمرکز

ناسیونالیزم

سرزمین گرایی+فرهنگ گرایی تاریخی +خودمختاری+سیاست هویت متجانس

وفاق گرایی+تعلق گرایی+انسجام گرایی+اسطوره گرایی+ملت دولت گرایی+میهن دوستی +سرنوشت گرایی +بیگانه ستیزی+نژادگرایی+قوم گرایی

آنارشیزم

دولت ستیزی+نظم گرایی طبیعی +روحانیت ستیزی +اقتصادگرایی آزاد

توافق گرایی سازمان یافته +اقتدار ستیزی+آزادی گرایی خودجوش+طبیعت گرایی+لایسیتیزم عرفانی +همیاری گرایی متقابل منصفانه +دموکراسی گرایی ذاتی و خودجوش

فاشیزم

خرد ستیزی+تنازع گرایی+رهبری گرایی+نخبه گرایی+ملی گرایی ستیزه جویانه +جمع گرایی دولتی

عمل گرایی+خشونت گرایی+توده گرایی +نخبه پروری+الگوگرایی+شوونیزم+اسطوره گرایی+دولت گرایی+نژادپرستی و قوم گرایی +توتالیتاریانیزم

فمنیزم

پدر سالاری ستیزی+برابرگرایی+زن گرایی در حوزه عمومی +مرد گرایی در حوزه خصوصی +جنسیت ستیزی 

فرهنگ گرایی زنانه+ رومانتیزم +کثرت گرایی دو جنسیتی +سنت ستیزی زنانه +نهادستیزی زنانه+ساختار ستیزی زنانه+

فاندمنتالیزم (مسیحی)

 

 *سوژه سیاسی

1- امر فرهنگی اجتماعی

2- امر اقتصادسیاسی

هویت گرایی دینی +دین گرایی پساسکولاریستی +اخلاق گرایی دینی +پوپولیزم دینی

 

 

سوژگی+گفتمان+ هژمونی +کنش

قدرت + مقاومت +پراکسیس + رهایی  

 

خانواده گرایی سنتی + معنویت گرایی متکثر+جهان بینی گرایی دوئالیستی+دین گرایی مدنی ملی گرای قومی نژادی +فرهنگ ستیزی نا سکولار

1. سیاست فرهنگی هویت

سیاست زیست اجتماعی.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388ساعت 9:55  توسط حسین محسنی  | 

کارنوشت دانشجویی 2/ درس نظریه های سیاسی جدید/201287

 موضوع نظریه

مولفه نظریه

منطق نظریه


(1)کرانه های شناختی

 

 

 

(2 ) پروبلماتیک شناختی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(3 )خرده پارادایم های سیاسی تلفیقی

۱.نظریه تحلیلی (علم سیاست+روابط بین الملل+مطالعات منطقه ای )

۲.نظریه هنجاری (فلسفه سیاسی+متافیزیک سیاسی+فلسفه های اجتماعی /اخلاق/حقوق)

۳.نظریه تجویزی(ایدئولوژی سیاسی +گفتمان سیاسی )

۴. پارادایم تلفیقی نوپدید(جامعه شناسی فلسفی سیاست + فلسفه جامعه شناختی سیاست + منطق سیاسی + مطالعات فرهنگی سیاست )

۱.منطق سیاسی

۲.رژیم سیاسی

۳.گفتمان سیاسی

۴.هویت سیاسی

۵.شکل بندی سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *مدرن/ پست مدرن / لیت مدرن / پست پست مدرن

  

 

۱.پرسش از چیستی + چرایی سیاست و ربط ان با دولت و جامعه (فروملی / ملی / بیناملی/ فراملی )

۲.پرسش از چگونگی سیاست سازی در جامعه

۳.پرسش از چگونگی عمل سازی سیاسی در رابطه با دوگانه های قدرت/مقاومت وحفظ وضع موجود/ساختن وضع مطلوب

۴.پرسش هم زمان از چیستی +چرایی +چگونگی سیاست های قدرت / مقاومت

۱.طرح پرسش های تحلیلی هنجاری علم شناختی فلسفی در  شبکه سیاست(پیوند نظریه-روش- پژوهش- مهندسی سیاسی /پیوند کنشگرسیاسی – ماشین سیاسی – جامعه سیاسی /اعتبار شناخت شناسی اجتماعی  یافته های سیاسی / ارزیابی نزاع های روشی نظری بر سر  ناتورالیزم سیاسی/رئالیزم سیاسی/ایدئالیزم سیاسی/اندیوایدوئالیزم سیاسی /کلکتیویزم سیاسی / پلورالیزام سیاسی )

۲.پرسش از سازوکارهاوکارکردهای اجتماعی رژیم سیاسی (ترتیبات سه گانه مجریه-مقننه- قضاییه/ جامعه سیاسی و مدنی / ربط دولت- ملت-حاکمیت/سیاست و نظم جهانی / شهروندی و حقوق بشر )

۳.پرسش از مفصل بندی های گفتمانی قدرت - سیاست (سلطه و هژمونی سه گانه قدرت- اقتدار- مشروعیت/شبکه قانون- نظم- عدالت- برابری- آزادی –رفاه- امنیت– مدارا /شبکه اجتماعی مشارکت سیاسی – شراکت اقتصادی – نافرمانی مدنی – مشتری گرایی – مصرف کننده گرایی )

۴. پرسش از ریخت شناسی اجتماعی سازه های سیاسی ( ملیت گرایی/قومیت گرایی/جنسیت گرایی/نژادیت گرایی /زبانیت گرایی/تاریخیت گرایی /معنویت گرایی )

۵.پرسش از موضع شناسی شکل بندی سیاسی (لیبرالیزم/ سوسیالیزم/لیبرتاریانیزم/کمونیتاریانیزم/فمنیزم/تئوکراتیزم)

* بنیان گرایی / کریتیکالیزم/ رادیکالیزم/

*تشریح در کارنوشت 3

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388ساعت 9:19  توسط حسین محسنی  | 

کارشناسی ارشد علوم سیاسی  / درس نظریه های سیاسی  جدید

کارنوشت 1/ 17-12-87

1.طرح کلی بحث

۱. مروری بر پارادایم اندیشه سیاسی و امر سیاسی : منطق اندیشه ورزی سیاسی

۲. مروری بر فلسفه  سیاسی و امر سیاسی: منطق  سیاسی هنجاری / حقیقت کاوی سیاسی

۳. مروری بر نظریه سیاسی و امر سیاسی: منطق  سیاسی تحلیلی تجربی

۴. مروری بر ایدئولوژی سیاسی و امر سیاسی: راهبرد سیاسی تجویزی  و عمل سیاسی  

۵. مروری بر جامعه شناسی سیاسی و امر سیاسی: رهیافت سیاسی تحلیلی هنجاری تجویزی

۶. مروری بر جامعه شناسی فرهنگی/ مطالعات فرهنگی وامر سیاسی: چشم انداز گفتمانی سیاست فرهنگی قدرت

2. نقاط تمرکز بحث

۱. بازخوانی چشم اندازهای کلاسیک / مدرن

۲. بازخوانی چشم اندازهای پست مدرن / لیت مدرن 

۳. بازخوانی چشم اندازهای انتقادی / رادیکال

3. منابع پایه ای بحث

۱.اسلاوی ژیژک (1384 ) رخداد: گزیده مقالات نظریه /سیاست / دین، گزینش و ویرایش مرادفرهادپور و همکاران ، تهران ،گام نو .

۲.استیون سیدمان(1386 )کشاکش آرا در جامعه شناسی ، هادی جلیلی ، تهران، نی.

۳..اندرو هی وود(1383 ) مقدمه نظریه سیاسی ،عبدالرحمن عالم، تهران ،قومس .

۴.لزلی جیکوبز(1386 ) درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین : نگرش نوین به سیاست دموکراتیک ، مرتضی جیریایی ، تهران ، نی .

۵. کیت نش (1380 )جامعه شناسی سیاسی معاصر : جهانی شدن/ سیاست / قدرت ،  محمد تقی دلفروز ، تهران ،کویر .

۶.آنتونیو نگری ومایکل هارت(1384 ) امپراتوری : تبارشناسی جهانی شدن ، رضانجف زاده ،تهران،قصیده سرا

۷. آنتونیو نگری ومایکل هارت(1386 ) انبوه خلق : جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری ، رضانجف زاده ،تهران،نی .

  ۸.شانتال موفه(1385 )(ویراستار) دیکانستراکشن و پراگماتیزم : دریدا/ رورتی / لاکلائو/ کریچلی ،شیوا رویگریان،تهران ،گام نو.

۹.ژیل دلوز ، آنتونیو نگری ومایکل هارت(1386 )بازگشت  به آینده ، رضانجف زاده ،تهران، گام نو.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388ساعت 9:14  توسط حسین محسنی  |